Zpracování osobních údajů

Informace o zpracováních osobních údajů společnosti Outdoor Concept a.s. v rámci B2B spolupráce
V rámci tohoto dokumentu jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů společnosti Outdoor Concept a.s., IČ: 29093724 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, poskytnuté v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a s dalšími souvisejícími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Společnosti, jakožto správci osobních údajů, zpracovávají osobní údaje, jak je uvedeno dále v tomto dokumentu.

Osobní údaje zpracovává Společnost pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu pro dosažení určitého účelu. Společnost bere ochranu osobních údajů vážně a s osobními údaji při výkonu své podnikatelské činnosti nakládá s dostatečnou opatrností a odpovědností.

UZAVÍRÁNÍ A PLNĚNÍ OBCHODNÍCH SMLUV

  1. Účel zpracování
   • Vedení evidence B2B partnerů (odběratelé/dodavatelé) a jejich kontaktních osob
   • Podpis a evidence smluv
   • Komunikace s B2B partnery, získávání zpětné vazby a naplnění obchodního cíle
   • Zpracování objednávek, dodávek, fakturace
   • Řízení pohledávek
   • Evidence bankovních záruk, depozitů a pojistných smluv
  2. Právní základ
   • Oprávněný zájem smluvních stran, B2B spolupráce v rozsahu nákup a prodej
  3. Kategorie osobních údajů
   • Kontaktní údaje
   • Identifikační údaje pro podpisy smluv a objednávek
   • Bankovní údaje
  4. Kategorie subjektů osobních údajů
   • Zástupci B2B partnerů
   • Zaměstnanci B2B partnerů
   • Zaměstnanci Společností
  5. Kategorie příjemců osobních údajů
   • Společnosti tvořící skupinu firem se Společností, tj. Hannah Czech a.s., Rock Point a.s.
   • Přepravní společnosti
   • Subjekty plnící navazující služby v rámci B2B spolupráce (při pojištění pohledávek, daňovém a právním poradenství, povinném auditu Společností)
  6. Doba uchování osobních údajů
   • Po dobu trvání smlouvy o spolupráci v rozsahu nákup/prodej a následně po dobu 3 let pro obhajobu právních nároků

VEDENÍ A VYUŽÍVÁNÍ DATABÁZE STÁVAJÍCÍCH A BUDOUCÍCH B2B PARTNERŮ

  1. Účel zpracování
   • Pravidelná komunikace s B2B partnery
  2. Právní základ
   • Oprávněný zájem Společnosti
  3. Kategorie osobních údajů
   • Jméno a příjmení
   • Telefonní číslo a email
   • Poštovní adresa
   • Funkce v rámci společnosti B2B partnera
  4. Kategorie subjektů osobních údajů
   • Statutární zástupci B2B partnerů
   • Zaměstnanci B2B partnerů
  5. Kategorie příjemců osobních údajů
   • Společnosti tvořící skupinu firem se Společností, tj. Hannah Czech a.s., Rock Point a.s.
   • Přepravní společnosti
   • Subjekty plnící navazující služby v rámci B2B spolupráce (při pojištění pohledávek, daňovém a právním poradenství, povinném auditu Společností)
  6. Doba uchování osobních údajů
   • Po dobu trvání smlouvy o spolupráci v rozsahu nákup/prodej a následně po dobu 1 roku pro obhajobu právních nároků
   • Po dobu jednání o smlouvě o budoucí spolupráci

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Společnost podniká všechny kroky nutné k tomu, aby subjekty údajů mohly vykonávat svá práva stanovená GDPR. Ve vztahu ke zpracování osobních údajů patří mezi práva subjektů údajů právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, omezení zpracování, přenositelnost nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování osobních údajů.

Subjekty údajů mohou uplatnění svých práv požadovat prostřednictvím písemné nebo ústní žádosti na manažera pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní údaje na manažera pro ochranu osobních údajů jsou:

 • Jméno: Martin Kalaš
 • Adresa: Americká 54, 30100 Plzeň
 • Telefon: 379 200 602
 • E-mailová adresa: gdpr@outdoorconcept.cz

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží Úřad pro ochranu osobních údajů, na nějž najdete kontakty na www.uoou.cz.